اخلاق پژوهشی

با توجه به سیاست های موسسه راهبرد ، در خصوص فعالیت های علمی، موارد ” اخلاق پژوهشی ” جهت دانلود ارائه می شود.

 

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی  دانلودکنید

کدهای-۳۱-گانه-اخلاق-پژوهشی                  دانلود کنید

مصادیق تخلفات پژوهشی                           دانلود کنید

منشور و موازین اخلاق پژوهش                    دانلود کنید