دانلود ها

فهرست نشریات نامعتبر و جعلی خارجی – آذر ۱۳۹۵

___________________________________________________

فهرست نشریات سیاه و جعلی دانشگاه آزاد-اردیبهشت ۹۵

___________________________________________________

دانلود نمونه سوالات دکتری

___________________________________________________

راهنمای کامل جلسه دفاع!

___________________________________________________

ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی دانشگاه آزاد

___________________________________________________

بخشنامه نمره مقاله

___________________________________________________

نحوه آدرس دهی در مقالات ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد

___________________________________________________

نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی

___________________________________________________

فهرست نشریات معتبر نمایه  شده در پایگاه ISC-1392

___________________________________________________

لیست مجلات سیاه و جعلی اعلام شده از طرف دانشگاه آزاد

___________________________________________________

کتاب آموزش نرم افزارSPSS