درخواست نمایندگی

خدمات نمایندگی ها :

♦ مرکز جامع علمی برای جستجوی ژورنال ها، ISI و ISC و مجلات معتبر

♦ مرکز جامع علمی برای مجلات و اعتبار نشریات ISI وISC

♦ چاپ مقالات علمی پژوهشی

♦ چاپ مقالات ISI

♦ چاپ مقاله ISC

♦ چاپ مقالات Scopus

♦ چاپ مقالات اسکوپوس

♦ پذیرش مقاله ISI

♦ پذیرش مقاله ISC

♦ اکسپت مقاله ISI

♦ اکسپت مقاله ISC

♦ چاپ در نشریه مورد تایید وزار علوم

♦ پذیرش و چاپ در نشریه  scopus

♦ استخراج مقاله ISI

♦ استخراج مقاله ISC

♦ پذیرش و چاپ در نشریات معتبر وزارتین

♦ ترجمه تخصصی مقالات ISI

♦ ترجمه تخصصی مقالات ISC

♦ چاپ کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با اخذ مجوز

♦ چاپ کتاب با اخذ شابک

♦ تبدیل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به کتاب

 

 درخواست نمایندگی :

[form form-5]